• Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasisty

 • Trzecia edycja dobrowolnego badania wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich szkół podstawowych, odbyła się 21 maja 2013 roku, jest organizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i przy jego akceptacji.  Podstawowym celem Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów jest wsparcie szkół (dyrektorów i nauczycieli) w uzyskaniu dodatkowych, rzetelnych, porównywalnych informacji na temat poziomu wiadomości i umiejętności uczniów kończących klasę trzecią – po zakończeniu nauki na I etapie edukacyjnym, a przed rozpoczęciem nauki na II etapie.


  Zestawy zadań OBUT badają umiejętności zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego, m.in.:

  §   *  * zapisane w celach kształcenia ogólnego w szkole 

  §       podstawowej, np. zdobycie przez ucznia umiejętności 

  §       wykorzystania posiadanych wiadomości podczas   

  §       wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

  §   *  * wymienione jako najważniejsze umiejętności zdobywane 

  §         przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole

  §         podstawowej:

  o            - czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność oraz 

  o              jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i

  o              przetwarzania tekstów (…);

  o            - myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z 

  o              podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym 

  o              oraz prowadzenia elementarnych rozumowań 

  o              matematycznych;

  o            - umiejętność komunikowania się w języku ojczystym (…),

  o              zarówno w mowie,jak i w piśmie; 

  o     * wyszczególnione jako treści nauczania edukacji polonistycznej i 

  o       edukacji matematycznej na I etapie kształcenia.


  • Wyniki w naszej klasie trzeciej

   

          I.            Wyniki badania umiejętności  matematycznych  - 70 %

  1.       Sprawność rachunkowa – 80%  (sześcioro uczniów uzyskało 100%)

  2.       Rozwiązywanie zadań tekstowych -57%

  3.       Czytanie tekstu matematycznego – 73% (jeden uczeń uzyskał 100%)

   

        II.            Wyniki badania umiejętności językowych  - 72%

  1.       Umiejętności czytania tekstu nieliterackiego (popularno-naukowego) – 89%(czworo uczniów uzyskało 100%)

  2.       Umiejętności czytania tekstu  literackiego (czytanie baśni i wyciąganie wniosku) – 54%

   

   Ogólny wyniki z dwóch części badanej umiejętności – 71%

  Najlepsi uczniowie: Szymon Zatłoka, Wiktor Górniak, Dominika Kasperczyk, Dawid Kowalski i Jakub Badura.


       Analiza wyników badania pozwoli ustalić, w jakim stopniu każdy uczeń opanował daną umiejętność. 

                  Umiejętne wykorzystanie badania na terenie szkoły wesprze wychowawcę trzeciej klasy w analizie skuteczności stosowanych metod nauczania, ułatwi uczniom adaptację w czwartej klasie, pomoże nauczycielowi języka polskiego dopasować program nauczania, rozkład materiału i metody pracy do potrzeb klasy i możliwości uczniów.

                 Przekazanie informacji o uczniach przez wychowawcę klasy III nauczycielowi matematyki w klasie IV ułatwi i znacznie skróci czas na poznanie nowych podopiecznych, pomoże zaplanować indywidualną   i grupową pracę, a dla wychowawcy klasy III może być okazją do podsumowania jego trzyletniej pracy z dziećmi, pomocą w analizie skuteczności wybranych metod nauczania i przygotowaniem na przyjęcie nowych uczniów z klasy pierwszej. Przy planowaniu pracy na kolejny rok szkolny warto także skorzystać z rekomendacji zawartych w zbiorczym raporcie klasowym z badania OBUT.
  Dzwonki:


 • Lekcja 1: 8.30 - 9.15
 • Lekcja 2: 9.25 - 10.10
 • Lekcja 3: 10.20 - 11.05
 • Lekcja 4: 11.15 - 12.00
 • Lekcja 5: 12.10 - 12.55
 • Lekcja 6: 13.10 - 13.55
 • Lekcja 7: 14.05 - 14.50
 • Lekcja 8: 15.00 - 15.45