• Historia

 •  

  Szkoła Podstawowa w Rększowicach powstała w 1912r. Taki zapis znalazł się w pierwszej kronice szkoły i opierał się na relacjach pochodzących od mieszkańców wsi Rększowice. Pierwszymi nauczycielami uczącymi w tejże szkole byli:

  - Władysław Kawecki

  - Ignacy Pyrkosz

  - Rzadkiewicz (imię nieznane)

  - Adela Piątkowska

  - Stanisław Stępniak

  - Antoni Załoga

  - Maksymiliana Załoga

  - Tadeusz Dyl

  - Alojzy Miech

  - Genowefa Miech

   

  Od pierwszego roku istnienia szkoły jej kierownikiem był Antoni Załoga. Pełnił on tę funkcję od 1937 roku. Po nim posadę kierownika objął Alojzy Miech a następnie Stanisław Zajski.

  Kronika szkolna prowadzona była od 1946 roku, czyli rok po zakończeniu II wojny światowej. Z informacji w niej zawartych wynika, że szkoła liczyła wtedy 6 oddziałów, w których uczyło się 143 uczniów. Zajęcia prowadziło troje nauczycieli (Stanisław Zajski, Paulina Zajska oraz Jadwiga Mazurkiewicz). Wszystkie lekcje odbywały się w domu państwa Morawców, później u państwa Badorów.

   

  Na początku lat 50- tych zajęcia prowadzono w dwóch salach szkolnych. Trzecią i czwartą salę lekcyjną utworzono w budynku wynajętym przez panią Różę Unglick. W roku szkolnym 1949/1950

  w szkole prowadzony był kurs wieczorowy dla dorosłych

  z zakresu VII klasy szkoły podstawowej, który ukończyło 19 uczniów.

  Rok szkolny 1959/1951 do pracy w Szkole Podstawowej został przydzielony nowy nauczyciel, Zygmunt Rozenberg. Szkoła posiadała wtedy cztery klasy lekcyjne i realizowała program siedmiu klas szkoły podstawowej.

  Dnia 1 września 1950 roku patronat nad naszą szkołą objęła fabryka „Stradom” w Częstochowie.

   

  Rok 1951 przyniósł bardzo ważne wydarzenie zarówno dla szkoły jak i całej wsi. W styczniu założono światło elektryczne w całym budynku szkolnym. W maju tego samego roku na linii Hutki- Częstochowa zaczął kursować autobus. We wrześniu, z inicjatywy Komitetu Rodzicielskiego, zakupiono pierwsze radio dla szkoły. W maju 1956 roku została wybudowana przy szkole studnia. Tak ważne dla szkoły i miejscowości wydarzenia znalazły swoje miejsce w zapiskach kroniki szkolnej. Można w niej również znaleźć informacje związane

  z „wielką historią” naszego kraju. Pod datą 19.10.1951r. zapisano, że został aresztowany ówczesny kierownik szkoły- Stanisław Zajski, którego oskarżono o przynależność do organizacji WJN i skazano na 8 lat więzienia.

  W styczniu 1956 roku zanotowano: „były kierownik szkoły

  w Rększowicach, obywatel Zajski Stanisław, został zwolniony

  z więzienia i wrócił do zawodu nauczyciela. Postępowanie rehabilitacyjne wykazało bezpodstawność zarzutów stawianych obywatelowi Zajskiemu”.

   

  Lata 60-te przynoszą atmosferę niepokoju. Wszyscy mieszkańcy wsi Rększowic mówią o wojnie i wykupują produkty w sklepach. Było to związane z zaostrzeniem się sytuacji politycznej w Berlinie. I tak oto splotła się „wielka historia” powojennej Polski z „małą” historią naszej szkoły.

   

  W 1964 roku rozpoczął pracę w szkole jako jej kierownik Franciszek Jurecki. Jego żona Maria Jurecka była nauczycielką biologii. Państwo Jureccy byli związani ze szkołą aż do lat 80-tych, gdy oboje przeszli na emeryturę. W 1964 roku w szkole było 174 uczniów

  i 6 nauczycieli. Ponieważ warunki lokalowe były niewystarczające, wynajęto jeszcze sale u pana Józefa Głąba i Mariana Sobali. Zajęcia odbywały się od 8 rano do godziny 17.

   

  Rok szkolny 1966/1967 miał szczególne znaczenie w historii szkoły, ponieważ wówczas po raz pierwszy rozpoczęto nauczanie szkolne

  w systemie 8-klasowym. Część młodzieży, która ukończyła klasę siódmą, poszła do szkół zawodowych, a pozostali uczęszczali do szkoły podstawowej jako uczniowie klasy ósmej. Pierwsza klasa ósma liczyła 19 osób.

  W styczniu 1967 roku rozpoczęto kopanie fundamentów pod nowy budynek szkolny. W kronice szkoły zapisano, że głównym murarzem przy budowie szkoły był pan Jan Kiełbasa mieszkaniec wsi Rększowice, a przewodniczącym Komitetu Budowy Szkoły pan Zdzisław Szkop. Budowa naszej szkoły trwała do lipca 1968 roku. Dnia 5 lipca 1968 roku nowy budynek szkoły oraz Dom Nauczycielski zostały oddane do użytku.

   Rok szkolny 1968/1969 rozpoczęto już w nowym budynku,

  w którym uczyło się 183 uczniów i pracowało 7 nauczycieli. Uroczyste przekazanie budynku z udziałem władz oświatowych i partyjnych odbyło się 6 października 1968 roku. Szkoła otrzymała wtedy imię Tadeusza Kościuszki.

   

  Lata 70-te to pasmo sukcesów uczniów naszej szkoły, którzy zajmowali bardzo wysokie miejsca w konkursach, olimpiadach

  i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym

  i wojewódzkim. Kronika szkolna relacjonuje także uroczystości szkolne

  i państwowe, capstrzyki, czyny społeczne, zabawy uczniów oraz liczne wycieczki organizowane do różnych zakątków Polski.

   

  W roku szkolnym 1980/1981 dyrektorem szkoły została pani Grażyna Pawlak. W latach 80-tych i 90-tych do grona pedagogicznego przybyli nowi nauczyciele, którzy rzetelnie wypełniając powierzone im obowiązki, dbali o wszechstronny rozwój uczniów i dobre imię szkoły. Ogromne sukcesy w tych latach odnosili uczniowie w zawodach sportowych. Szkoła może pochwalić się również udziałem uczennicy Ewy Ziai, w obradach Sejmu który był nagrodą za uzyskane przez nią wyniki w konkursie literackim.

   

  Ważne zmiany w funkcjonowaniu szkoły przyniósł rok 1999,

  w którym wprowadzono reformę oświaty. W związku z tym w szkole funkcjonowała pierwsza klasa gimnazjum, ze względu na fakt, iż rozpoczęto dopiero budowę budynki gminnego Gimnazjum

  w Konopiskach. Od roku 2001, po oddaniu do użytku ww. budynku,

  w Szkole Podstawowej w Rększowicach pozostało 6 klas i Przedszkole.

  Kolejnym ważnym wydarzeniem było powstanie w roku 2002 Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, czyli połączenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola Publicznego

  w jedną placówkę.

             W tym roku zmieniła się także dyrekcja szkoły. Po odejściu p. Grażyny Pawlak na emeryturę, stanowisko to objęła p. Janina Maślanka.

              

                 We wrześniu 2005r nasza szkoła otrzymała certyfikat Szkoły z Klasą, a w roku 2005 i 2006 certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości z zakresu wszystkich obszarów jej funkcjonowania.   

       

          W latach 2005-2007, dzięki inicjatywie pani dyrektor oraz ogromnemu zaangażowaniu całego grona pedagogicznego nasza szkoła uczestniczyła w międzynarodowym projekcie edukacyjnym SOCRATES COMENIUS, który został zapoczątkowany wizytą studyjną przedstawicieli dwóch szkół angielskich. W ramach projektu podjęliśmy także aktywną współpracę ze szkołami z Francji oraz Turcji. Projekt obejmował działania mające na celu wymianę doświadczeń między jego uczestnikami w zakresie dziedzictwa kulturowego, edukacji, muzyki, sportu oraz środowiska w ramach zjednoczonej Europy. Pozwalał poznać odmienność tradycji, zwyczajów, kształcił tolerancyjne postawy wobec odmienności kultur.


                 W roku 2007 szczególnie doniosłym i ważnym wydarzeniem były obchody 95 rocznicy powstania szkoły połączone z nadaniem jej sztandaru ufundowanego przez mieszkańców wsi Rększowice, rodziców, sponsorów. Ów sztandar stał się znakiem symbolizującym naszą społeczność szkolną jak również uosobieniem wartości, które stanowią fundament pracy pracy dydaktyczno - wychowawczej naszej szkoły. Oficjalną część uroczystości poprzedziła uroczysta msza święta, którą odprawił proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rększowicach ksiądz Jerzy Mielczarek oraz były proboszcz parafii ksiądz Stefan Jachimczak. Nadanie sztandaru szkole było bardzo ważnym wydarzeniem nie tylko dla szkoły, ale także dla mieszkańców Rększowic i Gminy Konopiska. Wśród zaproszonych obecni byli p.senator RP Andrzej Szewiński, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, władze gminy Konopiska z p. wójtem Jerzym Sochą oraz dyrektorzy szkół. Uroczystości towarzyszyła wystawa zdjęć ukazująca bogatą, liczącą ponad 95 lat historię szkoły w Rększowicach. Przybyli goście mogli obejrzeć ciekawe przedstawienie inspirowane postacią i działalnością patrona szkoły Tadeusza Kościuszki

                        Zespół Szkolno - Przedszkolny współpracuje z innymi szkołami na terenie Gminy Konopiska, Parafią pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, Ochotniczą Strażą Pożarną, Radą Sołecką, Związkiem Młodzieży Wiejskiej w Rększowicach, Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji, Caritasem, GOPS-em w Konopiskach. Aktywnie uczestniczymy w organizowanych przez gminę Konopiskach uroczystościach i imprezach środowiskowych takich jak Dni Konopisk, Sobótka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dożynki, kiermasze bożonarodzeniowe, święta narodowe i kościelne.

                    

  W 2012r szkoła im Tadeusza Kościuszki w Rększowicach świętowała 100 - lecie powstania szkoły. W tym roku zmieniła się także dyrekcja szkoły. Stanowisko to objęła p. Edyta Pawlak.


            W kolejnych latach szkoła i przedszkole stale się rozwijały. Uczniowie pod opieką nauczycieli uczestniczyli w  wielu projektach i programach edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim, m.in. „Szkoła w ruchu”, „Przedszkole w ruchu”, „Entuzjaści edukacji”, „Aktywna edukacja”, „Być jak Ignacy”, „Cybernauci”, „Szkoła pozytywnego myślenia”, „Szachy w szkole”, „Zaprogramuj przyszłość”, „Aktywna tablica”, „Bohater On”, „Wszystkie kolory świata” i międzynarodowym – „Nasza mała biblioteka”.

             Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i własnym wysiłkom, wielu uczniów naszej szkoły mogło pochwalić się osiągnięciami w konkursach wiedzy, konkursach artystycznych i zawodach sportowych. Szkoła była także organizatorem konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Tadeuszu Kościuszce.

           Społeczność szkolna wpisywała się w ważne wydarzenia w skali gminy i kraju. Reprezentacja uczniów i nauczycieli wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczyła w ważnych uroczystościach gminnych t. j. Dożynki, obchody Święta Niepodległości, a także z Rocznicy 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

           W 2016r. w naszej szkole zorganizowane zostały uroczyste obchody rocznicy Chrztu Polski, w których uczestniczyli przedstawiciele władz gminy, rodzice i mieszkańcy miejscowości Rększowice.

           Zmieniało się również otoczenie szkoły. W 2013r. wybudowano trawiaste boisko do piłki nożnej i boisko do piłki siatkowej plażowej. Wymienione zostało również od strony zachodniej i północnej ogrodzenie terenu szkoły. Zmodernizowany plac zabaw mógł służyć większej liczbie dzieci, ponieważ w roku szkolnym 2014/2015 otwarty został drugi oddział przedszkolny.

        Historia szkoły wpisuje się w historię miejscowości. W 2012r. zakończył się projekt budowy kanalizacji w miejscowości Rększowice, dzięki czemu w 2014r. szkoła zyskała dostęp do sieci kanalizacyjnej.

       W trosce o wszechstronny rozwój naszych uczniów i wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stoją przed szkołą nowoczesną, szkołą XXI wieku, szkołą otwartą na potrzeby dzieci, młodzieży i rodziców w 2015r. szkoła przyłączona została do szerokopasmowego Internetu i w budynku szkoły zainstalowana została sieć WI-FI. Umożliwiło to uruchomienie od roku szkolnego 2016/2017 dziennika elektronicznego.  Ważnym rokiem w historii szkoły stał się rok 2017, kiedy w  wyniku reformy oświaty Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki stała się ośmioletnią szkołą podstawową. 

  Dzwonki:


 • Lekcja 1: 8.30 - 9.15
 • Lekcja 2: 9.25 - 10.10
 • Lekcja 3: 10.20 - 11.05
 • Lekcja 4: 11.15 - 12.00
 • Lekcja 5: 12.10 - 12.55
 • Lekcja 6: 13.10 - 13.55
 • Lekcja 7: 14.05 - 14.50
 • Lekcja 8: 15.00 - 15.45